Utleie

Borettslag
Bruksoverlating av leilighet i borettslag
Det er grunnleggende prinsipp at den som eier andelen i borettslaget også skal bo i leiligheten. For å ikke gjøre borettslagsleiligheter mindre attraktive enn eierseksjoner, har man funnet det fornuftig å løse litt opp på dette grepet. Nå er det i større grad enn tidligere blitt tillatt å overlate bruken av leiligheten til andre (det vi tidligere kalte fremleie).

Søknad om bruksoverlating
Å overlate bruken av boligen til andre krever styrets samtykke. Søknadsskjema for bruksoverlating må fylles ut og sendes til post@bonitas.no. Har man etter loven rett til å overlate bruken til andre, kan styret bare avvise søknaden ved saklig grunn.  Dette kan for eksempel være at leietakeren er en person som borettslaget tidligere har hatt problemer med.
Styret må svare på skriftlig søknad innen en måned, hvis ikke er samtykke å anse som gitt. Det kan påløpe omkostninger i forbindelse med søknad, se eget avsnitt.
Skjema for utleie av andelsleiligheter

Regler for bruksoverlating
Hovedregel er at andelseier, eller et hustandsmedlem (samboer) ens ektemake eller egne eller ektemakens slektninger opp eller ned eller fosterbarn må ha bodd i boligen i minst ett år før den kan leies ut, og da kun for tre år om gangen.
Denne regelen faller derimot bort ved midlertidig behov for å flytte, for eksempel hvis man er borte som følge av sykdom, arbeid, militærtjeneste utdannelse eller andre tungtveiende grunner. Styret kan bare nekte dersom den som overtar bruken har personlige forhold som gir saklig grunn til det.
Bor man i leiligheten selv, kan man ta inn i sin husstand hvem man vil. Man behøver ikke innhente styrets samtykke.
Foreldre som ønsker å kjøpe en leilighet til sine barn, kan nå trygt kjøpe en borettslagsleilighet. Man kan nemlig overlate bruken til nærstående uten selv å ha bodd i leiligheten først.

Andelseiers plikter ovenfor boligselskapet
Det er andelseier som er ansvarlig for å følge opp sine plikter i forhold til boligselskapet selv om bruken av leiligheten er overlatt til andre. Det er andelseier/utleiers plikt å meddele vedtekter og husordensregler til sine leietakere. Eventuelle brudd på disse fra leietakers side vil bli meddelt både leietaker og eier, og kan i sin ytterste konsekvens få følger for eier som nevnt i borettslagets vedtekter. Gjeldenden vedtekter og husordensregler kan fås ved henvendelse til Bonitas Eiendomsforvaltning AS.

Omkostninger ved bruksoverlating
Dersom borettslaget har engasjert Bonitas Eiendomsforvaltning AS til å holde register over utleieforhold, påløper gebyr etter gjeldende satser for behandling, registrering og oppfølging av søknader, p.t. kr 850,-.
Det beregnes ikke gebyr der familie i rett opp- eller nedstigende linje bor, eller ved hybelutleie.
Ta kontakt med forretningsfører for ytterligere informasjon.