Årsmøter – hva med koronavirus?

Bonitas Eiendomsforvaltning følger Helsedirektoratets til enhver tids gjeldende anbefalinger for arrangementer. Oppdatering av anbefalingene finnes på www.helsenorge.no og status pr 11.03.2020 er at arrangementer på mer enn 500 mennesker avlyses, mens det bør foretas risikovurdering ved arrangement der det forventes 100 mennesker. Legeforeningen ønsker at grensen settes til 50 personer.

 

Bonitas anbefaler at man forbereder møter som normalt, men at man må se an anbefalingene fra myndighetene før selve gjennomføringen av møtet. Pr i dag er det ikke rettslig grunnlag for ikke å avholde årsmøter. Med dagens lovgiving er det kun fysisk møte som er gyldig, og fristen for å arrangere er 30.06. Det stilles ikke krav til antall oppmøtte for at årsmøtet/generalforsamlingen fatter gyldige vedtak. Forutsatt at eierne følger anbefalingene med hensyn til egen helse, hygiene og eventuell karantene, så vil nok mange årsmøter få færre deltakere. Med det bakteppet bør styret vurdere å utsette saker som er av stor betydning for boligselskapet til et senere årsmøte dersom dette er mulig. Med kun årsregnskap, eventuelt budsjett, årsrapport fra styret og valg, vil sannsynligvis de fleste mene at det er greit å avholde møtet, selv med få deltakere.  Om fullmakt – se lenger ned.

 

En del av årsmøtene er planlagt på hoteller, skoler, helseinstitusjoner og forsamlingshus. Fra noen av disse har vi mottatt info om at alle arrangement er avlyst. Der vi har gjort avtale om lån av et slikt lokale vil vi forsøke å ombooke så langt det er mulig. Vi tar kontakt med styreleder og oppdaterer status.

Vi henstiller de styrene som selv har inngått avtale om lån av lokaler til årsmøtet/generalforsamlingen om å kontakte sin avtalepart for å avklare om møtet kan gå som planlagt.

 

Vi har egne lokaler til rådighet og vil arrangere møter så fremt det er i tråd med de anbefalingene som gjelder på møtetidspunktet.

 

Vi vil på innkallingene henstille alle eiere om selv å vurdere sin situasjon med tanke på egen helse om man kan være i risikogruppen for å få smitte. Vi vil henstille alle som har vært i områder med vedvarende smitte om ikke å møte.

 

Alternativet for oppmøte kan være å gi fullmakt enten til et styremedlem, en annen som kan møte i ditt sted, eller sende inn fullmakt til oss på post@bonitas.no – Selv om forhåndsstemming normalt ikke er tillatt, vil vi denne gangen godta at fullmakten inneholder info om hvordan det skal stemmes i møtet.